در يك ساختمان بلند مرتبه، انتقال زباله توسط شخص بسيار مشكل و زمانبر ميباشد. راهكار بسيار مناسبي براي حل اين مشكل وجود دارد كه به آن شوتينگ زباله ميگويند. البته سيستم شوتينگ زباله ساليان زياديست كه ابداع شده است و بيشتر ساختمان ها و مجتمع هاي امروزي به آن مجهز هستند. در ساخت سيستم شوتينگ زباله قطعات و اجزا زيادي استفاده شده است كه برخي از آنها عبارتند از دريچه ورود و خروج زباله، سيستم تهويه، نازل شستشو، سرعت گير، كامپكتور و كانال اصلي.