بهترين راه دفع زباله در ساختمان هاي بلند مرتبه و با متراژ بالا استفاده از سيستم شوتينگ زباله ميباشد. سيستم شوتينگ زباله از بسياري لحاظ مزيت هايي را براي ساختمان ها ايجاد كرده است. يكي از مهمترين مزيت هاي استفاده از سيستم شوتينگ زباله مربوط به سهولت انتقال زباله به بيرون از ساختمان ميباشد. ديگر نيازي نيست تا انرژي خود را صرف كرده و مسير زيادي را تا بيرون ساختمان براي دفع زباله طي كنيد. از ديگر مزيت هاي استفاده از سيستم شوتينگ زباله را بايد عدم ازدحام و شلوغي در آسانسور براي تخليه زباله نام برد.